Home | DININ DIREGI | gazel mi dizel mi? | gorseller | oglum | Bizler | gaye | vesile | guncel | vatan | islam alemi | ahiret | NETWORK CALISMA

SELAM GAZETESI

vatan

OSMANLIYI YIKAN, ÜLKEMİZİN BUGÜNKÜ DURUMA DÜŞMESİNİN PLANLARINI YAPAN BEŞ MASON:

Theodor Herzl;1897’de YahudileriBasel’de topladı şu kararları almıştır;

1. Sultan Abdulhamid tahtan indirilecek
2. Osmanlı Devleti yıkılacak
3. İslam dini 100 senede içinde ortadan kalkacak.

Bu kararları kim uyguladı? Emenuel Carrasu (Emin Karasu); İtalyan hahambaşıdır.1903’te Selanik’e yerleşti. Mason localarını ve ittihat ve terakki partisini kurdu. Abdulhamit 1871’ meclisi kapattı, çünkü çoğunluk gayri Müslimlerdi. Emanuel karasu askerleri kullanarak, Sultan sıkıştırılarak meclis açtırttı. Milletvekili seçildi. Sultan indirildi 1909. Sultan Selanik’e sürüldü, oraya yerleştirildi. Osmanlı savaşa sokuldu. 1911’de Trablusgarp’ı İtalyanlar aldı.1914’de ı.dünya savaşına sokuldu.30 cephede Osmanlı savaşmak zorunda kaldı. Osmanlı 1. dünya savaşı sonunda Sevr antlaşması yapıldı. Fransızlar Kahramanmaraş’ı bizim olsun diye işgal etmedi, Arz-ı mevduda verelim diye işgal etti. Papa Lermit İsa(as) yeryüzüne gelmesi için bu savaşları yapıyoruz dedi.18 Haclı seferleri bunun için yapılmıştır. Ecdadımız 18 Haclı seferini de geri püskürtmüştür. Mikrobu bilmeden o hastalıklar tedavi olmaz. Ama Osmanlı Sevr’i kabul etmedi. Kahramanmaraş ta Sütçü İmam, Rıdvan hoca, İzmir’de Hasan Basri Çantay zeybeklerden milis teşkilatı kurdu yunanı denize döktü.1919 da bunlar oldu.1920’demeclis kurularak Anadolu kurtuldu. Güneydoğu İsrail’in olacak diğer bölgeler İsrail’in güvenliği için parçalanacak. Sevr İsrail’in güvenliği için getirildi.1. dünya savaşı başlayalı beş senedir uğraştılar yutamadılar.

Hayım Nahum; (Bu kişinin torunu Jan Nahum şu an Petrol ofisinin CEO su. Daha önce TOFAŞ CEO su idi.) Lozan da, İnönü’nün müşaviri Lort Corc’un ve Klemenson’un müşaviri. Diyor ki; I.dünya savaşını niçin yaptık, Pontus kurulsun, Ege’yi yunana verelim ortada bir şey kalmasın Büyük İsrail devletini kurmak için engel kalmasın. Hayım Nahum, bu isteklerinizin yanında kalbinizi kullanırken aklınızı da kullanalım. Şartlı Lozan’ı imzalayalım. Burada şu kararları aldılar,

1. Anadolu insanını aç bırakalım
2. Anadolu insanını işsiz bırakalım
3. Anadolu insanını borca esir edelim
4. Anadolu insanını diniden uzaklaştıralım, yumuşak lokma yapalım. İşte dinler arası hoşgörü bu planın bir parçasıdır.

Zbigniew Brzezinski; Teoder Herz’in asistanıdır. ABD’de savunma bakanlığı yapmış. Beni İsrail’in son hedefine yaklaşması için Siyonizmin 5765 yıldan beri en kuvvetli noktasındayız.

1- ABD avucumuzun içinde ancak, geliniz diktatörlüğe dönüşmeyelim. Dünyayı yönetenler kulübünün başkanı olmaya çalışın.

2- Orada Irakta yaptığımız gibi tepki alırız. Onları ortak olacağınız bir kulüpte tutunuz. İslam âleminde iki çeşit inanışta insanlar var. Bunlar; Dünyalıkçılar, Aşırı dinciler, radikaller.

’Biz dünyalıklarla işbirliği yapalım’’ diyen kişidir. Bunlar bu planları yaparken 54. hükümet iş başına geldi. Geldi de ne oldu. 50 milyar $ bütçeye 35 milyar ek gelir getirdi. Nereden geldi, Canab-ı Hakkın bu millete verdiği nimetlerden. 26 milyar borç,14 milyar $ faize gitti.10 milyar $ kurtuldu. 7 milyar $ kitler kara geçti. Altı ayda zarar eden kitler kara geçti. 17 milyar $ oldu. 13 milyar $ kaynak paketlerden elde edildi.

Refah Partisi neden iktidardan uzaklaştırıldı?

Masonların kendi kalemlerinden olayın içyüzü. Hükümetin yıkılmasına neden karar verildi? İsrail Yüce Konseyi nasıl tahkikat yapmıştır? İşte skandal mektup:

Türkiye Cumhuriyeti’nin iç işlerine karışanları unutmadık.11 yıl önce yayınlanan bu belgeyi okumayanlar için tekrar gündeme getiriyoruz. O zamanki oynanan tiyatroyu şimdi daha iyi anlıyoruz.

Fransız Yüce Konseyi vasıtasıyla Türkiye büyük mason locası üstadı Necip Arıduru’ya :

Üstadı bulunduğunuz Türkiye büyük mason locasında meydana gelen skandallar, endişe verici talihsiz olaylardır. Büyük locanızda irşad edilmiş bazı masonlar, masonluğun vakarına ve yeminlerine ihanet etmişlerdir. Bu kişiler, en gizli toplantılara kadar bütün faaliyetlerimizi mikro kameralar aracılığıyla kaydetmiş bulunmaktadır; bu affedilmez dikkatsizlik, çok ciddi neticeler doğurmuştur. Mason olmayan milyonlarca kişi eski ve kabul edilmiş İskoç Riti’nin törenlerine ve sırlarına şahit olmuş durumdadır.

Ayrıca tapınaklarınızda başıboş dolaşan bu ‘dönek masonlar’,33′üncü derecedeki kutsal ayin ve törenleri kaydetmişlerdir; bu filmlerin, gerici ve islâmcı bir televizyon kanalı aracılığıyla yayınlanması sonucunda milyonlarca Türk seyircisi, aşağı derecelerdeki biraderlerimiz tarafından bile bilinmemesi gereken kutsal ayini, ne yazık ki, izlemiştir.

İsrail yüce konseyi,bu skandalla ilgili tahkikata başlamıştır. Nizamnamemiz mucibince, konu hakkında tahkikat yapmaya yetkili tek otorite olan İsrail yüce konseyi, olayın müsebbiblerini açıklama, gerekli önlemleri alma ve 27 mart 1997′ye kadar geniş bir tutanak fezlekesi hazırlama görevini bize tevdi etmiştir. Tebliğ tezkeresinde Refah Partisi yönetimindeki hükümetin cemiyetimize karşı bir tavır koyduğu belirtiliyor, biz de aynı düşünceyi paylaşıyoruz. Türk Hükümeti başlangıçtan itibaren dincilerin zorlamalarına boyun eğmiştir. Bilhassa Refah Partisi ve yöneticileri bir TV vasıtasıyla; masonluk ilkelerine aykırı yayınlara hoşgörü göstermişlerdir. Hükümet localarımıza baskı uygulayarak, adli tahkikat açarak ve polisi arşivlerimizi aramayla görevlendirerek,düşmanca tavrını belli etmiştir. Bu baskıyı, derhal ortadan kaldırmak kaçınılmaz görülmektedir.

RP’sinin tutumu kâfi derecede açık olduğundan, Fransa Yüce Konseyi ılımlı bir hükümetin teşkil edilmesinin elzem olduğuna hükmetmektedir. Buna binaen Fransa Yüce Konseyi ‘Kardeşçe’ şunları tavsiye eder:

1-Türk basınındaki ve ilgili kuruluşlardaki biraderleri örgütleyin ve Refah Partisini iktidarı bırakmaya mecbur etmek için gerekli diğer bütün tedbirleri alınız.

2-RP’nin itibarının tamamen yok olması ve seçmenlerinin ümidini kaybetmesi ile neticelenen siyasi bir konjoktür oluşturun.

3-Her çeşit belgeyi, tutanağı, sirküleri ve riskli mektupları büyük sekreterlikten uzak tutun.

4-Locaların toplantılarını belli bir zamana kadar, alışılmış merkezlerde gerçekleştirmekten kaçının.

5-Size ikinci bir talimat ulaştırılıncaya kadar müracaat edenler konusunda son derece dikkatli işlemler yapın;aynı yanlışlıklara düşmeyin.

6-Mason olmayanların ve mason cemiyetinden çıkarılmış eski masonların tapınaklara girişine kesin bir şekilde mani olun.

7-Masonluğa ihanet etme suçunu işlemiş masonlara karşı tahkikatlara devam edin. Dönekleri,İskoç Riti’nin prensiplerine,adetlerine ve geleneklerine uygun bir şekilde cezalandırın.

8-Masonluk aleyhindeki radyo, gazete, televizyon, kitap, dergi gibi yayınları izleyip bunlara mani olun. Refah Partisine mensup islâmcı basını ekonomik, siyasi ve adli baskı yoluyla görevini yapamaz hale getirin.

9-Bağımsız büyük komitemiz’e bu skandala yol açan belirsizlikle ilgili ayrıntılı bir tutanak fezlekesi hazırlamakla görevlendirin ve neticeleri fransa yüce konseyine bildirin.

14-Şubat-1997

Fransız Yüksek Konseyi

İşte PKK'nın yeni hedefi

Polis, şehir ve kırsalda yapılan operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın üniversitelerde kaos çıkarmak için çalıştığını belirledi.

http://haber.mynet.com/iste-pkknin-yeni-hedefi-612216-guncel/

iSLAM DA TEMEL TEVHiDDiR